Skip to main content

Правила для авторів

У науково-технічному журналі «Реєстрація, зберігання і обробка даних» друкуються статті, які відповідають профілю журналу і мають наукове та практичне значення. Редколегія просить не надсилати матеріали, раніше надруковані, чи такі, що готуються до друку в інших виданнях. Тексти статей і всі матеріали до них повинні бути ретельно відредаговані, перевірені та підписані авторами.
Надсилаючи статтю до редакції, просимо дотримуватися наступних правил.
 1. Рукопис надсилається в двох екземплярах, надрукований через 1,5 інтервали шрифтом Times 12 пунктів, набраний у редакторі Word-2003 та в електронному вигляді. 
2. Розмір статті разом із рисунками та списком літератури не повинен перевищувати 12–15 сторінок і 5-ти рисунків. Викладення повинно бути чітким, стислим, без довгих вступів, відступів і повторів, а також без дублювання в тексті даних таблиць, рисунків і підписів до них. Реферат і розділ «Висновки», якщо він є, не повинні дублювати один одного. На першій сторінці статті зазначають індекс УДК. 
3. Назву статті, ініціали та прізвища авторів, повну назву установи та її адресу, де працюють автори, а також текст анотації та ключові слова друкують мовою статті. Окремим файлом по-дають ті ж самі дані (крім адреси та назви установи) іншими двома мовами (англ., укр./рос.). 
Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог  Наказу Міністерства освітиі науки України від 15.01.2018 № 32 про Порядок формування Переліку наукових фахових видань України вводяться наступні вимоги до подання анотацій, а саме:
              1) якщо видання не є повністю англомовним, кожна публікація не англійською мовою супроводжується анотацією англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова;  
              2) якщо видання не є повністю україномовним, кожна публікація не українською мовою супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.
4. Рисунки (діаграми, графіки, фотографії тощо) потрібно подавати на окремих сторінках на білому папері, чітко віддруковані (чорно-біле зображення) і підписані на зворотній стороні листа. Рисунки необхідно подавати кожний окремим файлом. Бажана ширина рисунків — 75 мм або 150 мм. Позначення на рисунках слід, за можливості, замінити літерними позначками, а криві позначити цифрами, які роз’яснюються в підписах до рисунків або в тексті. Мінімальний розмір надписів на рисунках — 10 пунктів. Не бажано наводити у вигляді рисунків дані, які можна представити в тексті чи в таблиці. Місце рисунків указується на лівому полі рукопису. Підписи до рисунків бажано давати окремим файлом.
5. Таблиці повинні мати номер і назву. Кожний рисунок і таблиця — відповідні посилання в тексті. Скорочення слів у тексті, таблицях  на рисунках не дозволяються.
6. Формули повинні бути набрані у редакторі Microsoft Equation шрифтом 12 пунктів (Italic). Грецькі літери слід підкреслити і на полях написати їхню назву. Розмітити олівцем великі та малі літери, які мають однакове написання (, , тощо). Літери й знаки, які важко відрізнити, слід пояснити на полях олівцем: J (йот), I (і), 1 (одиниця), l (ель), 0 (нуль), О (літера) тощо.
 7. Стаття повинна мати список джерел, що цитується. Список оформлюється згідно ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Київ, 2016. 16 с. (Інформація та документація). 
8. Окремим файлом подаються відомості про всіх авторів: прізвище, ім’я та по батькові (повністю), вказується вчена ступінь і звання, посада, повна назва установи, а також домашня та службова адреси із зазначенням індексу, номеру телефону кожного автора та e-mail (за бажанням авторів).
 Рукописи, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.